Skip to main content
Zoeken

Home » Over ons » Code of ethics

Code of Ethics
Hacousto Protec

De reputatie van Hacousto Protec en het vertrouwen van degenen met wie wij zaken doen is van vitaal belang voor ons algehele succes. Hacousto Protec streeft ernaar hoge ethische normen te handhaven in de uitoefening van haar activiteiten en tolereert geen gedrag of praktijken die de integriteit van onze organisatie aantasten.

Dirk W. van Atten
Vice President
december 2010

 

1: Handelspraktijken

1a: Omkoping en corruptie
Wij streven naar hoge ethische normen in onze zakelijke activiteiten om de integriteit van onze medewerkers en onze organisatie te waarborgen. Bijgevolg is dat het bedrijf resoluut gekant is tegen omkoping of corruptie, in welke vorm dan ook. Geschenken of entertainment mogen alleen worden aangeboden aan een derde, indien zij in overeenstemming zijn met de gebruikelijke zakelijke praktijk in het relevante grondgebied, bescheiden zijn in waarde en niet kunnen worden uitgelegd als een aansporing voor het doen van zaken. Wanneer er twijfel is, moet contact worden opgenomen met de betrokken directeur of businessline-manager. Het is verboden voor alle medewerkers die zijn betrokken bij aan- of inkopen om enige vorm van geschenken, geld, entertainment of diensten aan te nemen van derden, organisaties, leveranciers, onderaannemers of enige andere persoon, indien die redelijkerwijs kan worden beschouwd als invloed hebbende op zakelijke transacties. Elke aanbieding van geschenken anders dan van ondergeschikte waarde moet worden geretourneerd en bij de directeur of businessline-manager worden aangemeld. Wanneer tijdens de feestdagen geschenken worden aangeboden, dan worden deze geaccepteerd om vervolgens te worden verloot onder het voltallige personeel.

1b: Behandeling van klanten
Wederzijds vertrouwen tussen Hacousto Protec en haar klanten is essentieel. Alle werknemers moeten streven naar een uitstekende service, het overtreffen van het verwachtingspatroon van de klant en anticiperen op de veranderende eisen van de markt.

1c: Leveranciers
Alle leveranciers hebben recht op een eerlijke behandeling en alle potentiële leveranciers krijgen een kans om zaken te doen met Hacousto Protec. Wij streven ernaar om leveranciers tijdig te betalen in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden. Er mogen geen speciale concessies worden gedaan aan de voorwaarden naar leveranciers zonder dat daar een geldige en wettige reden voor is. Indien een concessie wordt gedaan mag dat Hacousto Protec niet blootstellen aan extra risico’s.

1d: Concurrentie
Hacousto Protec zal altijd concurreren om opdrachten op een eerlijke en ethische manier te verkrijgen. Succes is gebouwd op het bieden van een goede prijs en een uitstekende service. Werknemers zullen voorkomen dat vertrouwelijke informatie besproken wordt en zullen geen poging ondernemen om ten onrechte aan vertrouwelijke informatie van concurrenten te komen waardoor onze klanten benadeeld zouden kunnen worden. Werknemers mogen geen prijsstrategieën of andere regelingen bespreken die in strijd zijn met dit beleid.

2: Overheid, regelgevers en toezichthouders

2a: Naleving van de wet
Hacousto Protec zal volledig voldoen aan alle relevante wetten en wettelijke regelingen die betrekking hebben op haar activiteiten in Nederland en daarbuiten.

2b: Accounting Standards
Uit alle boekhoudkundige documenten moet duidelijk de ware aard van eventuele zakelijke transacties, activa en passiva blijken en in overeenstemming zijn met de relevante regelgeving, boekhoudkundige en juridische eisen. Iedere rapportage van Hacousto Protec moet juist en volledig zijn. Medewerkers mogen geen verkeerde voorstelling van zaken geven of bewust informatie verkeerd weergeven voor persoonlijk gewin of om een andere reden.

3: Medewerkers

Hacousto Protec streeft naar een hoog niveau van werkgeverschap en wenst te worden gezien als een goede werkgever. In de omgang met onze medewerkers zullen wij handelen in overeenstemming met het arbeidsrecht en de relevante praktijk en ervoor zorgdragen dat alle werknemers eerlijk worden behandeld met waardigheid en respect. Om onze hoge standaarden te waarborgen en vanwege het marktsegment waarin wij ons bewegen, voeren wij een streng veiligheidsbeleid en zullen wij in voorkomende gevallen dit handhaven door intensieve controles.

4: Medewerkers-commitment

Medewerkers moeten situaties voorkomen waarin de schijn van laakbaar gedrag ontstaat, ook daar waar de omstandigheden niet specifiek deze gedragscode schenden of waar specifieke wetten niet van toepassing zijn.

4a: Vertrouwelijke informatie
Werknemers mogen geen gebruikmaken van vertrouwelijke informatie voor persoonlijk gewin die is verkregen via hun werk, noch dergelijke gegevens openbaren aan derden tijdens of na hun dienstverband. Vertrouwelijkheid betreft elk detail en is niet beperkt tot leveranciers, klanten, collega’s (heden en verleden), sales leads, offertes, contracten, prijzen, technische details, intellectuele eigendom (met inbegrip van auteursrechten) en andere commerciële informatie of alle andere informatie die specifiek is omschreven als vertrouwelijk of anderszins als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd, met uitzondering van informatie uit het publieke domein.

4b: Belangenconflict
Alle medewerkers van Hacousto Protec hebben de plicht om zaken te voorkomen en financiële of andere directe of indirecte belangen of relaties te hebben die in strijd zijn of zouden kunnen worden met de belangen van Hacousto Protec, of die een conflict kunnen geven in hun loyaliteit aan Hacousto Protec. Met elke activiteit, hoe miniem ook, die kan leiden tot een dergelijk conflict mag pas worden begonnen na toestemming van de directeur. Indien wordt vastgesteld dat de activiteit niet onethisch is of schadelijk voor de onderneming, zal een dergelijke toestemming de werknemer niet onthouden worden en zal deze per brief bevestigd worden door de directeur. Zodra de brief is afgegeven, blijven de bepalingen van deze overeenkomst van kracht en zal de brief aan de arbeidsovereenkomst worden toegevoegd.

4c: Klachten
Medewerkers kunnen verwachten dat de onderneming alle klachten, onder meer betrekking hebbende op fraude, bedrog, diefstal, intimidatie, discriminatie en niet-naleving van wet- of regelgeving, serieus neemt. Hacousto Protec verwacht van haar medewerkers dat zij het verschil weten tussen goed en fout en dat, als zij gevraagd worden een verkeerde voorstelling van zaken te geven, zij dit melden bij de directeur of de Business Unit Manager. Werknemers die zich zorgen maken over onethisch of mogelijk onethisch gedrag in een bepaald gebied van de zakelijke activiteiten, waaronder die van onze klanten, dienen contact op te nemen met de directeur of de Business Unit Manager. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen dienen werknemers zich niet over deze problemen uit te laten naar collega’s of andere derden, tenzij er specifiek toestemming is verleend.

4d: Rapportage van fouten en vergissingen
Hacousto Protec moedigt eerlijkheid aan in het rapporteren van fouten en vergissingen, met name omdat Hacousto Protec betrokken is bij het leveren van veiligheidssystemen, zodat maatregelen kunnen worden genomen om:
• Schade voor onze klanten en gebruikers te voorkomen.
• Leren van onze fouten, zodat we kunnen verbeteren voor de toekomst.

5: Implementatie

Deze integriteitsnormen zullen door een ieder binnen Hacousto Protec moeten worden nageleefd als een minimumnorm en zullen aan alle medewerkers kenbaar worden gemaakt. Strikte naleving en ondersteuning van dit beleid is een voorwaarde voor een dienstverband bij Hacousto Protec. Iedere actie van een werknemer waarbij deze bewust in overtreding handelt met deze regels zal leiden tot disciplinaire maatregelen die kunnen resulteren in ontslag bij een grove overtreding, waarbij in voorkomende gevallen strafrechtelijke vervolging zal worden ingesteld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze Code of Ethics?
Neem dan contact met ons op.

Dirk van Atten

Algemeen Directeur Hacousto Protec

+31 (0)88 142 80 00STUUR EEN E-MAIL
Close Menu