Skip to main content
Zoeken

Meer grip op complexe projecten

Methodiek systems engineering

De methode systems engineering (SE) is bedacht voor Bell Industries en doorontwikkeld door het Amerikaanse leger. Het wordt sinds de jaren ’40 gebruikt om grote complexe zaken met ingewikkelde vraagstukken gestructureerd uit te voeren. Systems engineering is een discipline dat een geïntegreerde en gestructureerde set methodieken aanreikt om een project succesvol te verwezenlijken en te beheren. Met deze methodieken denkt men vanuit het probleem, kijkt men naar de gehele levenscyclus en werkt men transparant. Kernelementen binnen de methodiek zijn specificeren, ontwerpen, realiseren, beheren, verifiëren en valideren.

 

Systems engineering is een handige methode om informatie tussen verschillende partijen over te dragen en effectief vast te leggen. Vooral in de civiele techniek en bouwkunde zet men deze methodiek in om grote projecten overzichtelijker te maken. In Nederland past men de methode voornamelijk toe binnen infra-gerelateerde projecten, zoals bijvoorbeeld voor de bouw en onderhoud van tunnels, bruggen, sluizen en stations. Voor Rijkswaterstaat en Prorail is systems engineering tegenwoordig een standaard werkmethode.

 

Projecten vertalen in kleine en beheersbare onderdelen
Bij Hacousto Protec worden met behulp van Systems Engineering complexe projecten opgedeeld in kleine én beheersbare onderdelen. Deze delen hebben een onderlinge samenhang met ieder zijn eigen eisen, en zijn afgeleid van de (complexe) eisen die aan het project gesteld worden. Al deze eisen beschrijft, beoordeelt en test Hacousto Protec afzonderlijk. De aantoonbaarheid van de resultaten van een project staan centraal en het proces begint met een centrale vraagstelling. Bijvoorbeeld: ik wil een tunnel bouwen, waar moet deze aan voldoen en wat is daarvoor nodig? Bij uitwerking volgens de SE-methodiek wordt een vraagstelling in een aantal stappen vanuit een hoog abstractieniveau in kleinere delen uitgewerkt tot een tastbaar niveau. Zo ontstaat een boom van deelvragen waarbij aan de aantoonbaarheid van de gestelde eisen wordt voldaan.

 

Op basis van de vraagstelling en deelvragen bij de start van een project helpt Hacousto Protec een pakket van eisen op te stellen. Stel dat één van de eisen luidt dat luidsprekers wit moeten zijn, dan is het essentieel dit eenduidig en controleerbaar overeen te komen door bijvoorbeeld de RAL-kleur vast te leggen. Gedurende het project kan dit met een datasheet gecontroleerd worden. De opdrachtnemer (Hacousto Protec) heeft de taak om aan de opdrachtgever aan te tonen dat in alle fases van het project wordt voldaan aan de gestelde eisen.

 


Afbeelding 1: Project vertaald in onderdelen

 

Verificatie is een essentieel onderdeel als controlemiddel of het project voldoet aan de gestelde eisen. Bij aanvang van het project nemen we samen met de opdrachtgever de eisen door. Het doel hiervan is om eisen op te splitsen of om de aantoonbaarheid (verificatie) van het project te verbeteren. De eisen wijst Hacousto Protec op basis van aantoonbaarheid toe, waarmee de basis voor verificatie is gelegd. Door dit proces goed in te richten wordt voorkomen dat men gedurende of aan het eind van het project voor verrassingen komt te staan met grote risico’s of faalkosten tot gevolg.

 

Voorkomen van fouten en storingen
Een van de grote voordelen van het toepassen van de SE-methode is het voorkomen van ontwerpfouten, storingen en risico’s binnen een project. Hacousto Protec richt met regelmaat simulaties in voor het aantonen van deeleisen. Bij de Noord/Zuidlijn was een van de eisen van de opdrachtgever dat er geen geluidsoverlast mocht zijn voor omwonenden. Door middel van een simulatie heeft Hacousto Protec aangetoond dat dit niet het geval is. Door de eisen in kleine onderdelen te knippen, maakt Hacousto Protec de aantoonbaarheid mogelijk. In de ontwerpfase tonen we aan dat we aan de eisen voldoen en dat geeft een comfortabel gevoel.

 

Levenscyclus: realisatie, onderhoud en modificeren
Aan hand van standaarddocumentatie zoals voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO) werkt Hacousto Protec het project nader uit, waarna de uitvoering begint. Met de systems-engineeringmethode heeft de opdrachtgever inzicht en controle in alle stadia van ontwerp en uitvoering (gehele levenscyclus). In alle stappen staat het voldoen aan de gestelde eisen centraal. Eventuele afwijkingen en risico’s ontdekken we vroegtijdig en lossen we tijdig op. Na de ingebruikname van het project blijft de methodiek waardevol. Het gebruik, beheer en onderhoud van het object wordt voorspelbaar, zodat renovaties en moderniseringen tijdig kunnen worden geïmplementeerd.


Afbeelding 2: Systems Engineering Levencyclus

Meer weten?

 

Wilt u meer weten over de systems-engineeringsmethodiek? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail

Leave a Reply

Close Menu